Pravidla soutěže

Building Efficiency Awards (BEFFA) je soutěž stavebních projektů zaměřená především na jejich energetickou, konstrukční a architektonickou hodnotu mimo jiné v kontextu implementace tzv. směrnice “20-20-20″. Dalšími kritérii hodnocení jsou například akustická pohoda, kvalita vnitřního prostředí nebo optimální rovnováha mezi investičními a provozními náklady.

Přihlášení do soutěže

 1. Do soutěže lze přihlásit stavby realizované v České a Slovenské republice s datem dokončení v období 1. 1. 2012 – 31. 5. 2014.
 2. Projekt může být přihlášen kýmkoli, kdo k němu má relevantní vztah, především pak investorem, projektantem, architektem, vlastníkem, uživatelem nebo vysokou školou (v případě studentských projektů). Podmínkou přihlášení projektu do soutěže je souhlas investora, majitele, architekta, projektanta, případně realizační firmy, se zveřejněním projektu.
 3. Přihláška, i veškerá základní dokumentace včetně souhlasu zainteresovaných osob se zveřejněním projektu, musí být podána elektronicky vyplněním formuláře na stránkách www.beffa.eu nebo písemně zasláním na adresu BEFFA 2014, Malá Štupartská 634/7, 110 00 Praha 1. Přihlašovatel stavby/projektu tak může učinit ode dne vyhlášení soutěže až do ukončení sběru soutěžních projektů pro daný ročník.
 4. Do soutěže není možné přihlásit stavbu, která se soutěže účastnila v předchozích ročnících, pokud nedošlo k podstatné změně jejích charakteristik (rekonstrukcí, přestavbou…). Posouzení podstatnosti změny je plně v kompetenci poroty.
 5. Přihlášení projektu a účast v soutěži je zdarma.

Soutěžní kategorie

 1. Do soutěže Building Efficiency Awards mohou být přihlašovány stavby v následujících kategoriích:
  • rodinné domy
  • bytové domy
  • nebytové budovy
  • rekonstrukce (bytová i nebytová)
  • revitalizace panelových domů
  • dřevostavba (napříč vyhlášenými kategoriemi; nesoutěží v regionech, pouze ve finálovém kole)
  • multikomfortní dům (cena generálního partnera Saint-Gobain akcentující mimořádnou kvalitu vnitřního prostředí a bydlení; napříč vyhlášenými kategoriemi, nesoutěží v regionech, pouze ve finálovém kole)
  • studentská soutěž stavebních projektů (neplatí podmínka realizace – bod 1; nesoutěží v regionech, pouze ve finálovém kole)
 2. Porota si vyhrazuje právo přeřadit přihlášenou stavbu do jiné kategorie, pokud dle jejího odborného názoru bude této kategorii lépe vyhovovat.

Termín pro podání přihlášek

 1. Přihlášky včetně požadované dokumentace do 2. ročníku soutěže je nutné podat v období od 12. září 2013 do 31. května 2014.

Náležitosti přihlášky

 1. Součástí přihlášky je

a)  vyplněný formulář přihlášky se základními údaji o stavbě (ke stažení či k vyplnění online dostupný nawww.beffa.eu).

b)    dokumentace

ba) Textová část – přehledná informace o stavbě:

 • místo a název stavby, údaje o investorovi, autorovi, projektantovi a dodavateli stavby
 • popis stavby: architektonické a výtvarné řešení, funkce, dispoziční, konstrukční a stavební řešení, použité technologie, materiály a výrobky + další podstatné údaje pro charakteristiku stavby, zejména pakcelkové náklady a údaje k energetické úspornosti

bb) Výkresová a fotografická dokumentace vč. seznamu příloh

 • situace stavby
 • půdorysy, řezy,
 • další dokumentace nezbytná pro posouzení stavby, zejm. pak:

bc) fotodokumentace exteriéru a interiéru (v kvalitě pro tisk – min. 300 dpi).

V případě požadavku na uvedení autora poskytnutých fotografií musí být tento požadavek výslovně uveden v přihlášce. V opačném případě bude pro prezentaci na webu soutěže, v médiích apod. uvedena jako zdroj soutěž Building Efficiency Awards.

c)     Prezentační panel

Prezentační panel bude dodaný v digitální podobě pro přípravu prezentace/výstavy a obsahuje:

 • přehlednou a stručnou informací o stavbě, autorovi, projektantovi, dodavateli, investorovi, stavebníkovi, vlastníku či uživateli,
 • fotodokumentaci stavby podle vlastního výběru.

d)     Autorská práva:

Přihlašovatel doloží souhlas autora, vlastníka, investora či projektanta, případně realizační firmy, se zveřejněním projektu.

Přihlašovatel podáním přihlášky do soutěže uděluje pořadateli soutěže nevýhradní licenci umožňující pořadateli soutěže nakládat soutěžním návrhem (prezentačním panelem, fotografiemi, popřípadě digitálním nosičem) pro účely soutěže, zejména pro účely výstavy a uveřejnění na webu, v katalogu soutěže, v tisku, popřípadě pro další formy prezentace nekomerční povahy.

 1. Porota si vyhrazuje právo vyžádat si od přihlašovatele dodatečné informace.

Kritéria a způsob hodnocení

 1. Při hodnocení projektů je kladen důraz nejen na jejich energetickou, konstrukční a architektonickou hodnotu, ale také na mnoho dalších specifických kritérií, jakými jsou akustická pohoda, kvalita vnitřního prostředí nebo optimální rovnováha mezi investičními a provozními náklady.
 2. Přihlášené projekty vyhodnocuje porota složená z odborníků a zástupců relevantních profesí z České i Slovenské republiky následujícím dvoukolovým způsobem.
 3. V 1. kole probíhá hodnocení všech projektů ve třech oddělených základních aspektech – kvality architektonicko-urbanistického řešení, kvality energeticko-konstrukčního řešení a kvality socioekonomické řešení.  Pro každý aspekt jsou předem určení specializovaní členové poroty, kteří posuzují přihlášené stavby právě jen v daném aspektu. Následně v 2. kole se hodnocení v jednotlivých aspektech sčítají dohromady.

Váha jednotlivých aspektů na celkové hodnocení:

 • Aspekt kvality a originality architektonicko-urbanistického řešení   – 40 %
 • Aspekt kvality energeticko-konstrukčního řešení představuje – 40 %
 • Aspekt kvality socioekonomické řešení – 20 %

Regionální kola

 1. Na základě toho porota dospěje k pořadí v jednotlivých kategoriích soutěže a v rámci jednotlivých regionů v ČR a SR. Vítěze regionálních kol porota ocení a jejich pořadí zveřejní prostřednictvím webových stránek soutěže www.beffa.eu.

Česko-slovenské finále

 1. Stavby na prvních třech místech v jednotlivých regionech postupují do česko-slovenského finále. Z nich porota vybere absolutní vítěze jednotlivých kategorií. Při případné rovnosti bodů má právo veta rozhodnout pořadí předseda poroty.
 2. V mezinárodním česko-slovenském kole budou navíc specificky rozlišovány kategorie “dřevostavby” a “multikomfortní dům”. V případě, že některý z projektů bude přihlášen rovněž v některé z těchto kategorií, zúčastní se mezinárodního kola jak v původní kategorii, tak v kategorii “dřevostavba” či “multikomfortní dům”.
 3. Na úrovni mezinárodního kola proběhne také studentská soutěž, ve které budou posuzovány projekty navržené studenty vysokých škol. Realizace těchto projektů není, na rozdíl od projektů v ostatních kategoriích, podmínkou přihlášení do soutěže. Nejzazší termín pro odevzdání přihlášek studentských projektů je 31. květen 2014.
 4. Porota si vyhrazuje právo neudělit všechny ceny ve vypsaných kategoriích.
 5. Vyhlášení výsledků proběhne během slavnostního večera, kde přihlašovatelé vítězných projektů obdrží od partnerů soutěže hodnotné ceny. Všechny vítězné projekty budou představeny na webových stránkách soutěže (www.beffa.eu).