Czech i słowiańskie słowo dom ( dom ) jest związana z grecką Domos , łaciński domus i staroindickému dáma- i pochodzi od indoeuropejskiego korzenia dem- , budować.